top of page

Algemene Voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen bij Pathfinder.

Pathfinder probeert de inhoud van haar officiële website zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te houden.

Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Pathfinder kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden op deze website, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van op deze website voorkomende incorrecte informatie. Het is mogelijk dat via de internetsite van Pathfinder toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Pathfinder kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites en/of -pagina's.

Pathfinder wijst hierbij elke aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. Ze is geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via het systeem werd gevonden of uitgewisseld.

Ze waarborgt niet dat de informatie vrij is van virussen. De website wordt gebruikt op eigen risico.

Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via het systeem beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen Pathfinder of tegen om het even welke andere persoon die het systeem van materiaal of informatie heeft voorzien. Pathfinder of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risico's in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen Pathfinder of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, software of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.

 

  • Door het aangaan van een opleiding, workshop, lezing, consult, coaching, privé- en/of groepsles of een andere dienst bij Pathfinder verklaart u akkoord te gaan en bekend te zijn met de algemene voorwaarden, zoals hier vermeld.

  • Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen in en rond Pathfinder (gebouw, parking , trainingsterreinen…). 

  • Pathfinder is niet aansprakelijk voor gelede schade aan u, in welke vorm dan ook. Pathfinder is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een afspraak. In geval van discussie dient de verzekering geraadpleegd te worden. De cursist/bezoeker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en /of schade, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van de cursist zelf, dan wel van derden.

  • Pathfinder is niet aansprakelijk voor het wel of niet slagen van een coaching, examen, consult of behandeling. We werken resultaat- en oplossingsgericht maar hebben geen resultaatsverbintenis.

  • Pathfinder vervangt geen dokter, therapeut voor mensen of een psycholoog. 

 

Betaling cursussen, coachings en workshops:
Door u in te schrijven voor een coaching, cursus of workshop verplicht u zich tot betaling.

Annulatie van uw kant:
Annulaties worden enkel aanvaard wanneer ze minstens 48u voor de afspraak wordt geannuleerd. Dit kan enkel via mail of via het boekingsysteem van de website.

bottom of page